dot dot
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน


 

 

 ยินดีต้อนรับสู่ธนินทรวิทยา

      อบอุ่นดั่งบ้าน พัฒนาการรอบรู้ เชิดชูความดี

โรงเรียนธนินทรวิทยา

          เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษา อบรม สั่งสอน และดูแลนักเรียน ตั้งแต่ระดับเนอร์สเซอรี่ ชั้นอนุบาล จนถึงประถมศึกษา โดยทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ร่วม 30 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะวางรากฐานการศึกษา ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งให้ความรักความอบอุ่น ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ศิษย์รัก เพื่อให้ทุกคนได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา เจริญเติบโตเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 

โรงเรียนธนินทรวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล1-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1-6

ประจำปีการศึกษา 2560 

สามารถสอบถามรายละเอียด และระเบียบการสมัคร ที่ฝ่ายธุรการ โรงเรียนธนินทรวิทยา หรือโทร 02-566-3398-9

 

  

   

 
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน และวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560icon

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ทราบกำหนดการต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 

     ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1                                

          เปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2560

    ระดับชั้นอนุบาล 2-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6          

          เปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560

 

2. วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

      ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1-3      

          ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 11.00 น.

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6                      

          ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.30 น. - 14.30 น.

 

3.  กำหนดการเรียนพิเศษวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ

        เรียนพิเศษวิชาการ เริ่มทำการสอนตั้งแต่ ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560

      กิจกรรมพิเศษ เริ่มทำการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

 

 


More...


กีฬาสีสัมพันธ์ธนินทรวิทยา - อนุบาลธนินทร 56

 


More...
ภาพกิจกรรม

Copyright © 2010 All Rights Reserved.