ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน


 

 

 ยินดีต้อนรับสู่ธนินทรวิทยา

      อบอุ่นดั่งบ้าน พัฒนาการรอบรู้ เชิดชูความดี

โรงเรียนธนินทรวิทยา

          เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษา อบรม สั่งสอน และดูแลนักเรียน ตั้งแต่ระดับเนอร์สเซอรี่ ชั้นอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ร่วม 30 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะวางรากฐานการศึกษา ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งให้ความรักความอบอุ่น ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ศิษย์รัก เพื่อให้ทุกคนได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา เจริญเติบโตเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 

โรงเรียนธนินทรวิทยา

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 

 

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล1-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

ประจำปีการศึกษา 2564

สามารถสอบถามรายละเอียด และระเบียบการสมัคร

ที่ฝ่ายธุรการ โรงเรียนธนินทรวิทยา หรือโทร 02-566-3398-9

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรม

Copyright © 2010 All Rights Reserved.