ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน


 

 

 ยินดีต้อนรับสู่ธนินทรวิทยา

      อบอุ่นดั่งบ้าน พัฒนาการรอบรู้ เชิดชูความดี

โรงเรียนธนินทรวิทยา

          เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษา อบรม สั่งสอน และดูแลนักเรียน ตั้งแต่ระดับเนอร์สเซอรี่ ชั้นอนุบาล จนถึงประถมศึกษา โดยทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ร่วม 30 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะวางรากฐานการศึกษา ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งให้ความรักความอบอุ่น ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ศิษย์รัก เพื่อให้ทุกคนได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา เจริญเติบโตเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 

โรงเรียนธนินทรวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล1-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1-6

ประจำปีการศึกษา 2561 

สามารถสอบถามรายละเอียด และระเบียบการสมัคร ที่ฝ่ายธุรการ โรงเรียนธนินทรวิทยา หรือโทร 02-566-3398-9

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรม

Copyright © 2010 All Rights Reserved.