ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนธนินทรวิทยา

โรงเรียนธนินทรวิทยาเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษา อบรม สั่งสอน และดูแลนักเรียนตั้งแต่เตรียมอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6

 โดยทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ร่วม 30 ปี 

โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะวางรากฐานการศึกษา ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม

รวมทั้งให้ความรักความอบอุ่น ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ศิษย์รัก 

 

เพื่อให้ทุกคนได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา เจริญเติบโตเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทย