ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
กิจกรรมผู้นำสี่ทิศพิชิตใจคน

 

กิจกรรมอบรม “ผู้นำสี่ทิศ พิชิตใจคน”

          โรงเรียนธนินทรวิทยาได้จัดกิจกรรมอบรมครูในหัวข้อ “ผู้นำสี่ทิศพิชิตใจคน” เพื่อให้ครูรู้จักธรรมชาติตนเอง แลรู้จักผู้อื่น นำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุม โรงเรียนธนินทรวิทยา โดยมีภก.นพรัตน์  หัสไทย เป็นวิทยากร