ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
"อยากให้ลูกดี ต้องมีวิธีเลี้ยง"

 

      กิจกรรม "อยากให้ลูกดี ต้องมีวิธีเลี้ยง"

      โรงเรียนธนินทรวิทยา ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "อยากให้ลูกดี ต้องมีวิธีเลี้ยง"  ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563  เวลา 09.30 . – 11.30 น. น. ณ หอประชุมโรงเรียนธนินทรวิทยา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. วันทนา  ปทุมอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กรเป็นผู้บรรยาย