bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1

โรงเรียนธนินทรวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ

นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1