ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลธนินทร

 โรงเรียนอนุบาลธนินทร 

 

      เป็นสถานศึกษาระดับปฐมวัยซึ่งได้เปิดทำการเรียนการสอนมาด้วยความชำนาญ รวมระยะเวลา 30 ปี   เดิมสถานที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของหมู่บ้านธนินทร  ถนนวิภาวดีรังสิต (เยื้องฐานทัพอากาศ ดอนเมือง) ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายมาก่อสร้างอยู่ด้านหลังของหมู่บ้าน เนื่องจากมีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนมากกว่า โรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียน3 ชั้น 2 หลัง มีสระว่ายน้ำขนาดสำหรับเด็กอนุบาล ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดห้องเรียนภาษาต่างประเทศห้องดนตรี ห้องศูนย์หรรษาพัฒนาการเรียนรู้ เป็นต้น


 

 

 

 นโยบายด้านการเรียนการสอน 

           โรงเรียนอนุบาลธนินทรเน้นนโยบายการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสุขเป็นอันดับแรก ดังจะเห็นได้จากปรัชญาโรงเรียที่ว่า " มีความสุข สนุกสนาน พัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม " เพราะนักเรียนยังอยู่ในวัยปฐมวัยต้องการความรักความอบอุ่น การดูแลที่ดี ฉะนั้นการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนการให้วิชาการจึงมีความจำเป็นยิ่งเพื่อนักเรียนจะได้มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปโรงเรียนจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้นอกสถานศึกษา และกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในระดับปฐมวัย โดยโรงเรียนใช้หลักการสอนโดนให้เด็กเป็นศูนย์กลาง และผสมผสานแนวการสอนอนุบาลหลายแนวเข้าด้วยกันทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์ และมีความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนสูงสุด

 

 ระเบียบการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล

          เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลธนินทร และโรงเรียนธนินทรวิทยาเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกัน ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลธนินทร จึงใช้ระเบียบการสอนระดับชั้นอนุบาลเช่นเดียวกับโรงเรียนธนินทรวิทยา          

 

   

                                   

 

     

 โรงเรียนอนุบาลธนินทร 18/128-131 หมู่บ้านธนินทร ซอย 18 เยื้องฐานทัพอากาศดอนเมือง ถ.วิภาวดีรังสิต 

เลยสนามบินดอนเมืองไปทางรังสิต 2 กม.

 โทร. 0-2536-2376, 0-2536-2651, 081-8523477

 

 

 

 


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด