ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

                

                 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

          โรงเรียนธนินทรวิทยาได้จัดให้มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นตลอดปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9  

ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์ใหม่ในการพัฒนาทักษะชีวิตและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้