ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา

          โรงเรียนธนินทรวิทยาได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนธนินทรวิทยา

เพื่อให้เด็กรู้จักความสำคัญของวันมาฆบูชา

เกิดความรัก ชื่นชม และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติไทย

ทั้งยังได้ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทย และเพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี