ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

                       

                              

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

          โรงเรียนธนินทรวิทยาได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้นตลอดปีการศึกษา 2563 โดยจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยผ่านการปฏิบัติจริง ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของตนเอง นอกจากนี้ส่งเสริมกล้าแสดงออกและเกิดความภาคภูมิใจต่อตนเองและผู้อื่น และทำให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น โดยในโครงการดังกล่าวมีการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการนักเรียน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2563