ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
โครงการรักษ์ไทย รักภาษาไทย

 

โครงการรักษ์ไทย รักภาษาไทย

          โรงเรียนธนินทรวิทยาได้จัดโครงการรักษ์ไทย รักภาษาไทยขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563  ณ โรงเรียนธนินทรวิทยา จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและอนุรักษ์ภาษาไทย  โดยมีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย โดยรู้จักรัก และภูมิใจในความเป็นไทย