ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 โรงเรียนธนินทรวิทยา ได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และ ระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารี-สามัญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน