ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง

               เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนธนินทรวิทยา ได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนธนินทรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และ ระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารี-สามัญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน