ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง 2563

  โรงเรียนธนินทรวิทยาได้จัดให้มีกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนธนินทรวิทยา จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้สืบสาน และสร้างสรรค์ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทย    รู้จักช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว และรู้จักการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ มารยาท และวัฒนธรรม ภายในงานมีการจัดกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวและประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวันลอยกระทง โดยพี่ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  และร่วมลอยกระทง ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนธนินทรวิทยา