ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

 

                โรงเรียนธนินทรวิทยาได้จัดให้มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นตลอดปีการศึกษา 2563  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์ใหม่ในการพัฒนาทักษะชีวิตและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้