ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
โครงการขยะคืนชีพ

โครงการขยะคืนชีพ

          โรงเรียนธนินทรวิทยาจัดให้มีโครงการขยะคืนชีพขึ้น ตลอดปีการศึกษา 2563 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทิ้งขยะให้ถูกที่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสุขอนมัยที่ดีในเรื่องของความสะอาดอีกด้วย