ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
นิทรรศการสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ยุติความรุนแรง
นิทรรศการสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ยุติความรุนแรง
                    ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ระบุว่าประเทศไทยติดอันดับความรุนแรง 1 ใน 10 ของโลก ทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ พบว่าการกระทำรุนแรงทางร่างกายเกิดขึ้นได้มากที่สุดที่บ้าน ส่วนความรุนแรงด้านจิตใจ หรือการบูลลี่ มักเกิดขึ้นที่โรงเรียน โดยผู้กระทำรุนแรงนั้นอาจมีสาเหตุมาจากหลายสถานการณ์ในชีวิต ทั้งหมดล้วนส่งผลต่อการกระทำรุนแรงทั้งสิ้น เนื่องจากการกระทำรุนแรงทั้งทางร่างกายและทางจิตใจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ถูกกระทำ คุณครููจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเล็งเห็นว่านักเรียนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้อัตราความรุนแรงในสังคมของเราลดลง ช่วยกันรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยมอบหมายให้นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จัดทำสื่อรณรงค์ตามที่นักเรียนสนใจ และจัดนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ยุติความรุนแรงขึ้น เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยนักเรียนสามารถวางแผนการทำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง ได้รู้จักการทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองอีกด้วย