ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
กิจกรรมการประกวดแนวคิดนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา ระดับชั้นป.5-6
กิจกรรมการประกวดแนวคิดนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา ระดับชั้นป.5-6
                      สืบเนื่องมากจาก การจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ฐาน innovation ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า นวัตกรรม หรือ innovation นวัตกรรมคือการสร้างสิ่งใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ จากที่เราเห็นในปัจจุบัน มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างกว้างขวาง หลายท่านอาจจะคิดว่านวัตกรรมเหล่านั้น ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบาย แต่แท้จริงแล้ว นวัตกรรมถูกสร้างจากปัญหาเล็กๆไปสู้ปัญหาใหญ่ระดับโลก ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน จึงได้มีการช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน คำเพียง 1 คำสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้หลากหลาย นักเรียนจะได้ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาและการค้นคว้าหาความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาเหล่านั้น และได้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม