ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
พิธีไหว้ครูด้วยหนังสือ


พิธีไหว้ครูด้วยหนังสือ

       เนื่องด้วยโรงเรียนธนินทรวิทยาจะจัดให้มีพิธีไหว้ครูด้วยหนังสือประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ และมอบตัวเป็นศิษย์ให้อยู่ในการอบรมสั่งสอนของครู โดยจะจัดกิจกรรมในห้องเรียน และให้นักเรียนไหว้ครูด้วยหนังสือแทนการไหว้ด้วยดอกไม้ เพื่อจะได้นำหนังสือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในห้องเรียนของนักเรียนต่อไป