ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
พิธีมอบประกาศนียบัตร จบการศึกษาชั้นอนุบาล 3

     พิธีมอบประกาศนียบัตร จบการศึกษาชั้นอนุบาล 3

     โรงเรียนธนินทรวิทยาได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรขึ้น ในวันที่ 6 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนธนินทรวิทยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กให้เด็กเกิดความรัก และภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตนเอง มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู และผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจากนาสุบิน สินไชย ผู้รับใบอนุญาต มาเป็นประธานในพิธี