ReadyPlanet.com
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
กิจกรรมการรู้เรียนรู้อาชีพต่างๆโดยผู้ปกครองนักเรียน

                    ตามแผนการสอน สัปดาห์ที่ 15 ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 เป็นหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อาชีพในชุมชน ทาง โรงเรียนอนุบาลธนินทร จึงได้เรียนเชิญ ผู้ปกครองที่ทำอาชีพต่างๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กๆ