bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
หน้าแรก

เครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

   

    

                    

 

หมายเหตุ :  วันพฤหัสบดีแต่งกายด้วยชุดอนุรักษ์ไทย นักเรียนเตรียมมาจากที่บ้าน

 

 

 

 

เครื่องแบบนักเรียน

         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6           

  

 

                                         

      

                                           

 

 

 

เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี

 

           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6           

 

 

           

 

 

ชุดพลศึกษา

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

 [Go to top]